ดีใจกับคนไทยด้วย

จากข่าวที่ดิฉันได้สืบค้นมา สามารถสรุปได้ดังนี้ นักเรียนและครูของโรงเรียนเลิมขวัญสตรี จังหวัด พิษณุโลก ได้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้เรื่องการสืบค้นเทคโนโลยีสิทธิบัตรนานาชาติ โดยมีผลงานเป็นโครงงาน115 โครงงาน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จนประสบผลสำเร็จและเป็นต้นแบบของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ