Contact

สรุปข่าว

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สรุปข่าว  

เรื่อง......นวัตกรรมการศึกษา การผสมผสานหลักสูตร การจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป็นที่ทราบกันดีว่าโลปัจจุปันนี้มีการติดต่อสื่อสากับต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า โลกไร้พรมแดน  การใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเททจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในธุรกิจทุกรูปแบบ ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับเอาโครงสร้างทางด้านเมคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาปรับใช้ ดังนั้นการศึกษาในลักษณะนี้จึงเป็นในลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างไรพรมแดน

    ข้อคิดเห็น  จากข่าวนี้เมื่อได้อ่านแล้ว ก็เห็นด้วยกับข่าว เพราะ  การสื่อสารที่ไร้พรมแดน เพราะโลกทุกวันนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านธุรกิจ การศึกษา การติดต่อสือสาร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผสมผสานลงไปในหลักสูตรการศึกษาด้วย

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 59315, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #สรุปข่าวนวัตกรรมการศึกษา

Recent Posts 

Comments (0)