GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สรุปข่าว

รอบรู้เรื่องซอฟต์แวร์ กับ SIPA

 สรุปข่าว

ICT City นครแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

SIPA หน่วยงานหลักในไทยได้นำเอาไอซีทีมากระจายสู่ทุกส่วนของประเทศ จึงได้จัดตั้งโครงการ ICT City หรือชุมชนเมืองที่มีการนำระบบไอซีทีมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้งานเข้าถึงเครือข่ายสารสนเทศระดับโลก โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

  จากการอ่านข่าวนี้ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับการจัดตั้งโครงงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี สามารถพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงระบบไอซีที ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ สามารถที่จะติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์ของโลกได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถนำความรู้จากการใช้เทค

 

โนโลยีเหล่านั้นมาใช้ประกอบในการประกอบอาชีพอาชีพได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 59317
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)