สรุปข่าว

ICT City นครแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

SIPA หน่วยงานหลักในไทยได้นำเอาไอซีทีมากระจายสู่ทุกส่วนของประเทศ จึงได้จัดตั้งโครงการ ICT City หรือชุมชนเมืองที่มีการนำระบบไอซีทีมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้งานเข้าถึงเครือข่ายสารสนเทศระดับโลก โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

  จากการอ่านข่าวนี้ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับการจัดตั้งโครงงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี สามารถพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงระบบไอซีที ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ สามารถที่จะติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์ของโลกได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถนำความรู้จากการใช้เทค

 

โนโลยีเหล่านั้นมาใช้ประกอบในการประกอบอาชีพอาชีพได้