ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แทรกเข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจทุกรูปแบบ ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในทางธุรกิจ โดยนำมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีชื่อว่า MBA ซึ่งเป็นหลักสูตรทางด้านไอซีที จะทำให้มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้มากยิ่งขึ้น ทำให้ประเทศพัฒนาไปสู่ยุคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในระดับสูงต่อไป

ความคิดเห็น: หลักสูตร MBA นี้ จะทำให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาได้พัฒนาตนเองเข้าสู่ยุคไอซีทีมากยิ่งขึ้น ทำให้ตนเองก้าวทันตามเทคโนโลยีสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยไม่ขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้ และทำให้ประเทศก้าวทันตามกระแสเทคโนโลยีต่อไป