นวัตกรรมการศึกษา   

           การผสมผสานหลักสูตร   การจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           ในยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบับเป็น  โลกไร้พรหมแดน   เพราะการติดต่อสื่อสารรวดเร็วและทันต่อเหตุบ้านการเมื่อง   ดังนั้นอาวุธสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนธุระกิจในปัจจุบันหนีไม่พ้น "เทคโนโลยีการสื่อสาร"   จึงทำให้เครื่องชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันและดป็นที่นิยมในปัจจุบัน