Contact

สรุปข่าวจ้า

  อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์  
นายจตุรนต์  ฉายแสง รักษาการ  รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการ การส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน และป้องกันการใช้เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในโครงการนี้จะมรฃีการรวบรวมข้อมูลทั้งแผนการสอนที่ดี และได้รับรางวัลมาแล้ว สื่อการสอน เนื้อหาสาระ บทความ และ e-book  มาไว้ในคลังข้อมูล เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เข้ามาค้นคว้า  โดยจะเชิญครูใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งแผนการสอนเข้าประกวด และคัดเลือกแผนกาสอนที่ดีมาเก็บไว้ โดยเชื่อว่าหากเรามีข้อมูลที่ดีให้เด็กได้ค้นคว้า สถานศึกษาให้ความร่วมมือ และรณรงค์ให้เด็กมีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ ก็จะทำให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 59323, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นวัตกรรมการศึกษา

Recent Posts 

Comments (0)