ดอกไม้ไทยมีหลากหลายมีกลิ่นแตกต่างกันตามพันธุ์ ความงามของกลีบ สีดอก ความแข็งแรงต่อโรค