โครงการพัฒนาครูสอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 : 2

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

และพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับครูผู้สอน

2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยกัน

4. เพื่อให้มีการบุรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ส่วนระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 350 รูป/คน ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร้อยเอ็ด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธ) พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) ดร.อัฉรา โยมสินธุ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถสร้างงานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)