Active Learning


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญผมไปเสนอเรื่อง Active Learning กับบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อเช้าวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงนำ Ppt มา ลปรร. ที่นี่ โดยสามารถเปิดฟังเสียงไปพร้อมๆ กันที่นี่

เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บันทึกวีดิทัศน์ไว้ด้วย ผมจึงขอให้นำออกเผยแพร่ใน YouTube ด้วย

ตอนช่วงอภิปราย และถาม-ตอบ มีคำถามดีๆ มาก รวมทั้งเรื่องราวการริเริ่มดำเนินการให้มีรายวิชา ที่สอนแบบ active learning เช่นวิชาพื้นฐาน ๗ วิชา การริเริ่มที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวมทั้ง การอภิปรายว่าสาขาวิชาด้านสังคมศาตร์จัด active learning ยากกว่าหรือง่ายกว่าสาขาที่มีการเรียนโดยการปฏิบัติ โปรดฟังเสียงตอนท้ายๆ นะครับ

ตอนจบผมนึกขึ้นได้ว่า ผมลืมเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือ reform ระบบ career ladder ของอาจารย์ด้วย เพื่อสร้างแรงจูงใจอีกทางหนึ่งวิจารณ์ พานิช

๗ ก.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)