​แบบทดสอบเพื่อคัดกรองนักเรียน โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านและการเขียน

แบบทดสอบเพื่อคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านและการเขียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

๑. การทดสอบเขียนตามคำบอก จำนวน ๓๐ คำ คำละ ๑ คะแนน รวม ๓๐ คะแนน

๒. ครูอ่านคำที่กำหนดให้นักเรียนฟังคำละ ๓ ครั้ง แล้วให้นักเรียนเขียนคำนั้นลงในกระดาษคำตอบ

ด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

ลำดับ

คำ

ลำดับ

คำ

ลำดับ

คำ

เคร่งเครียด

๑๑

เปรื่องปราด

๒๑

มิตรภาพ

กวัดแกว่ง

๑๒

เปอร์เซ็นต์

๒๒

เว็บไซต์

รถยนต์

๑๓

ซื่อสัตย์

๒๓

ศีรษะ

กลอุบาย

๑๔

คุณธรรม

๒๔

สรรพากร

เกษตรกรรม

๑๕

ภาพยนตร์

๒๕

สไบ

ตักบาตรเทโว

๑๖

อนุญาต

๒๖

ผิวพรรณ

ทัศนาจร

๑๗

มารยาท

๒๗

สีสัน

เชิญชวน

๑๘

รสชาติ

๒๘

อัชฌาสัย

บุฟเฟ่ต์

๑๙

โลกนิติ

๒๙

อัศจรรย์

๑๐

ประดิดประดอย

๒๐

มรณภาพ

๓๐

อีเมล


๓. เขียนเรื่องจากคำ ข้อความที่กำหนดให้และตั้งชื่อเรื่อง

ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้จำนวน ๑๐ คำ แล้วนำมาเขียนเรื่องราว พร้อมตั้งชื่อเรื่อง

๑. ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง ( ๒๐ คะแนน เวลา ๑ ชั่วโมง)

๒.เขียนเรื่องด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว ๘-๑๐ บรรทัด (ลงในกระดาษคำตอบ)

๓. ขีดเส้นใต้คำที่นำมาเขียนเรื่อง

ริษยา

กระต่าย

กษัตริย์

ผจญภัย

กระท่อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

มดตะนอย

เว็บไซต์

สถานการณ์

สำรวจ

อำนาจ

อุทยาน

อาหาร

ความสุข

ความเพียร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาความเห็น (0)