รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม


ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗

มาตรฐาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๙๙.๑๓

๔.๙๖

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

ที่พึงประสงค์

๙๙.๒๐

๔.๙๖

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๙๙.๒๖

๔.๙๖

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดอย่างเป็นระบบ

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

๙๒.๕๐

๔.๖๓

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๗๔.๕๖

๓.๙๖

พอใช้

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๙๒.๙๐

๔.๖๕

ดีเยี่ยม

ด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๙๖.๖๗

๙.๖๗

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๙๖.๗๒

๙.๖๗

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล

๙๖.๖๗

๔.๘๓

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวน

การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

๙๘.๕๓

๙.๘๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ

การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๐๐

๑๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๙๙.๑๑

๔.๙๖

ดีเยี่ยม

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๓สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๙๖.๕๐

๙.๖๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้นด้านวิถีความพอเพียง

๙๒.๕๐

๔.๖๓

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

๑๐๐

ดีเยี่ยม

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๘

หมายเลขบันทึก: 593101เขียนเมื่อ 3 สิงหาคม 2015 21:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 สิงหาคม 2015 21:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี