แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เพลงพื้นบ้าน

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เพลงพื้นบ้าน

คำสั่ง ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 10 ข้อ

1. กำเนิดของเพลงพื้นบ้านเริ่มตั้งแต่เมื่อใด

ก. ก่อนศิลาจารึก

ข. รัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์

ค. สมัยพระนารายณ์มหาราช

ง. สมัยพระนเรศวรมหาราช

6. รัชกาลที่ 6 ทรงส่งเสริมเพลงพื้นบ้านอย่างไร

ก. ทรงบรรจุบททำนองเพลงปรบไก่ไว้ในพระราชนิพนธ์

ข. ทรงบรรจุบททำนองเพลงไว้ในละครนอก

ค. ทรงบรรจุสำนวนบทละครปรบไก่ไว้ในโขน

ง. ทรงบรรจุสำนวนบทละครปรบไก่ไว้ในเรื่อง ศกุนตลา

2. การขับร้องเพื่อความบันเทิงจะมีอะไรเข้ามาเพิ่ม

ก. จังหวะดนตรีแดนซ์

ข. จังหวะดนตรีปลุกใจ

ค. จังหวะดนตรีสมัยใหม่

ง. จังหวะดนตรีท้องถิ่น

7. เพลงทรงเครื่องเรียกอีกอย่างว่าอะไร

ก. เพลงทรงยศ

ข. เพลงเครื่องทรง

ค. เพลงส่งเครื่อง

ง. เพลงส่งเสริม

3. เพลงเทพทองเป็นของวัดใด

ก. วัดพระพุทธบาท

ข. วัดท่าทราย

ค. วัดพระแก้ว

ง. วัดแจ้ง

8. เพลงใดเป็นเพลงปฏิพากย์

ก. เพลงพวงมาลัย

ข. เพลงพิษฐาน

ค. เพลงฉ่อย

ง. ถูกทุกข้อ

4. ยุคทองของเพลงพื้นบ้าน คือ

ก. สมัยอยุธยา

ข. สมัยรัตนโกสินทร์

ค. สมัยรัชกาลที่ 1 - 5

ง. สมัยรัชกาลที่ 6 - 9

9. เพลงประกอบการละเล่นที่นิยมเล่นตอนบ่ายคือ

ก. เข้าทรงแม่ศรี

ข. นางสาก

ค. เพลงระบำ

ง. นางควาย

5. หลักฐานว่าเพลงเทพทองเก่าแก่ที่สุดอยู่ในสมัยใด

ก. สมัยอยุธยาตอนต้น

ข. สมัยอยุธยาตอนปลาย

ค. สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ง. ถูกทุกข้อ

10. ภาคอีสานนิยมนำนิทานมาร้องเล่นเป็นเรื่องเรียกว่า

ก. ลำพื้น

ข. ลำเพลิน

ค. ลำหมู่

ง. ถูกทุกข้อ

จาก http://courseknowledgetripthailand.blogspot.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง เพลงพื้นบ้าน

1. ก

2. ง

3. ข

4. ค

5. ค

6. ก

7. ค

8. ง

9. ค

10. ง