::การจัดการความรู้ในสถานศึกษา131::

โอกาสทางการศึกษา คือ จินตนาการเพื่อความสำเร็จ

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ : ตราด (๒)

เข้าสู่โหมดของการศึกษาดูงาน หาเพื่อนร่วมทางของการมุ่งสู้การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำหรือการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพของผู้เรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ภายใต้การนำอย่างมุ่งมั่นของท่านผอ.วรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม.๑๗

ครั้งนี้อาศัยความเป็นมิตรร่วมเส้นทางเดินเดียวกัน นำคณะผู้บริหาร รองฝ่ายวิชาการ/ครูวิชาการ และผู้รับผิดชอบ จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนละ ๓ ท่าน เดินทางข้ามภูมิภาคมาที่จังหวัดร้อยเอ็ด สพม. ๒๗ เพื่อมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ร้อยเอ็ดโมเดล" ซึ่งมีการดำเนินงานเป็นรูปธรรม โดยสพฐ.ร่วมกับ สอศ. โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรคู่ขนานระหว่างสายสามัญศึกษากับสายอาชีวศึกษา โดยเมื่อจบ ม.ปลาย ภายใน 3 ปี จะได้ทั้งวุฒิ ม.6. และ ปวช.

โดยที่นี่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคู่ขนาน ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) กับสถาบันการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 42 สถาบัน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรคู่ขนานระหว่างสายสามัญศึกษากับสายอาชีวศึกษา โดยเมื่อจบ ม.ปลาย ภายใน 3 ปี จะได้ทั้งวุฒิ ม.6. และ ปวช. โดยมี ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ผอ.สพม.27

ซึ่งจากการนำเสนอของทีมงานร้อยเอ็ดโมเดลโดยท่านดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ผอ.สพม.27 และทีมงานที่มาเล่าเรื่องเร้าพลัง สร้างแรงบันดาลใจแก่คณะของพวกเราชาวสพม.๑๗ ให้มีความรู้ความเข้าใจในทิศทางของการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของนักเรียนมัธยมศึกษาด้วยกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยณมิตร

ที่สำคัญในวันนี้พวกเราได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนและที่สำคัญคือนักเรียนที่เป็นผลผลิตสำคัญที่พวกเรามุ่งหมายให้เกิดทักษะของการรักการทำงาน ทักษะของอาชีพ เพื่อการดำรงชีพในอนาคตของพวกเขา จากเสียงสะท้อนของคณะครู นักเรียน พบว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมากขึ้น และที่สำคัญอย่างยิ่งคือนักเรียนตระหนักในการประกอบอาชีพ มีเป้าหมายในการศึกษาต่อของตนเองเพิ่มมากขึ้น

นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ"ร้อยเอ็ดโมเดล" แม้จะมีภาระทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น เสียสละเพิ่มมมากขึ้น

วันนั้นตอนเดินทางกลับจากร้อยเอ็ด มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู ส่วนหนึ่งภายใต้การชี้ชวนของท่านผอ.พรชัย คำรพ ผอ.หนุมไฟแรงจากโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม นำพวกเราอีกกลุ่มเดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่วิทยาลัยเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่นี่จัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาแล</wbr>­­ะมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่คณะของพวกเราไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร และโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ เปิดการสอน 4 สาขางาน ประกอบด้วย สาขางานยานยนต์ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นับว่าเป็นอีกก้าวย่างของพวกเราชาวสพม.๑๗ และโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดตราด ที่มีโอกาสเปิดโลกการเรียนรู้ โลกทัศน์ สร้างมุมมอง ในทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กนักเรียนของพวกเรา เป็นอนาคตที่น่าจับตามองจริงๆครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความทรงจำของบินหลาดงความเห็น (0)