Human Raceวัฒนาการสูงสุดของมนุษย์คือการเป็นผู้ให้โอกาสการดำรงชีวิตเพื่อสืบเผ่าพันธ์มนุษย์

......ลองอ่านตำแปลใน Longman Dictionary (ที่คัดมาให้ด้านล่าง) แล้วก็แยกจากกันไม่ได้จริงๆ วิถีทางการดำรงชีพและการแข่งขัน....รากศัพท์คำนี้จะดูตื้นก็ตื้นแต่ซ่อนอะไรลึกซึ้งนัก ต้องอธิบายเป็นธรรมมะจึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้แน่ทีเดียวครับ อย่างเพิ่งเชื่อผู้เขียนหากแต่...ต้อง..ซตพ...ดูตามเหตุปัจจัยกันครับ..

เคยพบเจอคำว่า 'Human Race' ในเพลง Heal the World ก็สงสัยว่า 'การแข่งขันมนุษย์' มันคืออะไร ปรากฎว่าเจอว่า 'race' ที่เป็นคำนาม แปลว่า 'เผ่าพันธุ์' แต่ถ้าเป็น กริยาถึงจะแปลว่า 'แข่งขัน' อย่างที่เราคุ้นเคย

"Heal The World"

........There's A Place In Your Heart And I Know That It Is Love

And This Place Could Be Much Brighter Than Tomorrow

And If You Really Try You'll Find There's No Need To Cry

In This Place You'll Feel There's No Hurt Or Sorrow.....

........There Are Ways To Get There If You Care Enough For The Living

Make A Little Space ....Make A Better Place...

Heal The World Make It A Better Place

For You And For Me And The Entire Human Race

There Are People Dying If You Care Enough For The Living...

.........Make A Better Place ...For You And For Me......

"รักษ์โลก"

มีที่ว่างๆเล็กๆในหัวใจของคุณ และฉันรู้ว่ามันคือความรัก

และที่ว่างเสมือนห้องเล็กๆนี้ สามารถ จะสว่างกว่ามากในวันพรุ่งนี้

และถ้าคุณจริงๆพยายาม คุณจะหาไม่จำเป็นต้องเป็นร้องไห้

ในห้องเล็กๆในหัวใจคุณจะได้รู้สึก ไม่มีเจ็บหรือความเศร้าโศก

มันจะเป็นห้องแห่งความรัก ถ้าคุณดูแลพอสำหรับชีวิต

ทำให้ห้องเล็กๆในหัวใจ เป็นที่ๆสร้างมีสุขให้มากกว่าเดิม ...

รักษ์โลก ทำให้ห้องแห่งความรัก สร้างสุขสำหรับคุณและสำหรับฉัน

และเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด ที่คุณควรใส่ใจดูแลคนในห้องเล็กๆให้ดำรงอยู่

สำหรับการให้ความรักในห้องเล็กๆในหัวใจเขา และในหัวใจคุณเอง.....


Human Race n. เผ่าพันธุ์ , v. แข่งขัน การดำรงเผ่าพันธ์สืบต่อกันของมนุษย์....นั่น...คือการ ต่อสู้เพื่อดำรงชีวิตรอด.....

.....แต่การพัฒนาการของมนุษย์ หรือเครื่องจักร ที่มีพัฒนาการก็คือ การศึกษาและเรียนรู้ถึง ขีดจำกัดด้านสรีระศาสตร์มนุษย์ และด้านสมรรถนะเครื่องจักรกล เพื่อการที่จะพัฒนาการและบำรุงรักษาทะนุบำรุงภายในตนเองให้เกิดกลไก การทำงานที่ยั่งยืน ด้านมนุษย์ในด้านการรักษาและพัฒนาความสมบูรณ์แข็งแรงของกาย และความคิดสร้างสรรค์ กำหนดรู้วิธีคิดในสมอง ตลอดจนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะของวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ของสมองกลในระบบกลไกอัจฉริยะตามความถี่การใช้งาน หรือเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ได้... นั้น....


.....ก็เพื่อก่อให้เกิด นวตกรรมที่ตอบสนองพื้นฐานของมนุษย์ปัจจัย อีกทั้งจะได้รู้ว่า ขีดความสามารถต่างๆย่อมไม่เท่ากันแต่เราจะได้รู้ว่าเราอยู่ในระดับใด ...ที่เหมาะจะได้รับการพัฒนา ..ถึงจุดไหน...เมื่อไหร่ ....


....ถ้าทำได้สอดคล้องทันการณ์ นั่นคือ การประสบผลสำเร็จ คือเรียกได้ว่า ทำเต็มกำลัง เท่าทีขีดความสามารถเราทำได้ นี่คือการรู้ตนเอง พอรู้ว่าทำอะไรได้แค่ไหน เราก็แบ่งปันช่วยเหลือสังคมรอบข้างบ้าง หรืออาจจุะอุทิศตนเพื่อสังคมก็ย่อมทำได้ และนั่นคือสัจธรรม สิ่งที่มนุษย์ที่พัฒนาการแล้วถึงจุดสุดยอด......คือความยิ่งใหญ่ในการงานที่เจริญงอกงามมีผลประโยชน์มากพอที่จะ แบ่งปันเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมรอบข้างและสังคมแวดกว้าง.. หรือการสาธารณะประโยชน์ ...ก็สมควรดีที่หากที่จะเผื่อแผ่ .....


....การเผื่อแผ่แบ่งปันในที่สุดก็คือ..ความปล่อยวาง ...และแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดให้สังคม สังคมยอมรับว่าเป็นที่พึ่งพาได้ นี่คือคุณลักษณะผู้นำทางสังคม... ที่มีแต่จะให้ความสุขแก่คนอื่นก่อนตนเอง ตนเองนั้นก็จะเกิดสุข ค่อเกิดความพึงพอใจในการดำรงชีพอยู่เพื่อคนหลายคน สุขที่ได้เห็นคนหลายๆคนมีความอยู่ดีกินดีมากขึ้นตามลำดับ นั่นคือสัญชาติญานความสุขจากการให้ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน คือ แม่ คือนะคือโม คือลมหายใจ คือกำลังใจที่ยังมีแรงทำเพื่อผู้อื่นจนกายภาพร่างแปรธาตุบาง ธาตุดับขันธ์ขณะปิติ...จนภาวนาอภัย...มอดดับลง... ขันธ์ก็ยุติธรรมลงสู้ห้วงวิมุติสุข ....เฉกเช่นกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมที่ทำให้เป็นสุขอยู่เนืองนิจฉันท์นั้น....

.......ในเมื่อให้กับมนุษย์แล้วก็เผื่อแผ่ถึงสิ่งแวดล้อมด้วย... โลกด้วย... เพราะโลกก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิต... โลกและสภาพแวดล้อมนำมาซึ่งการหล่อเลี้ยง...เช่น แม่น้ำ.. แม่ธรณี.. แม่พระ ...แม่พิมพ์ของชาติ... ล้วนเกี่ยวพันธืกับการกำเนิดและการดำรงค์เผ่าพันธ์.. ของมนุษย์ผู้มีวัฒนธรรมและการแข่งขันการเอาตัวรอด ...จนพํฒนาการดำรงเผ่าพันธ์ด้วยการเลี้ยงด้วยน้ำนม ...ด้วยสายใยลูกโซ่ห่วงอาหาร จากดิน ..น้ำ.. ลม ..ไฟ... อันเป็นธรรมชาติจะอย่างแยกจากกันไม่ได้... หากเแต่เปลี่ยนสภาพพยาธิเปลี่ยนแปรรูปองค์ประกอบธาตุขันธ์มอดไปในวัฏสงสาร......

......ลองอ่านตำแปลใน Longman Dictionary (ที่คัดมาให้ด้านล่าง) แล้วก็แยกจากกันไม่ได้จริงๆ วิถีทางการดำรงชีพและการแข่งขัน....รากศัพท์คำนี้จะดูตื้นก็ตื้นแต่ซ่อนอะไรลึกซึ้งนัก ต้องอธิบายเป็นธรรมมะจึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้แน่ทีเดียวครับ ...หากแต่อย่างเพิ่งเชื่อผู้เขียนหากแต่...ต้อง..ซตพ...พิสูจน์ดูตามเหตุปัจจัยด้วยตนเอง........

race ; sport

[countable] a competition in which people or animals compete to run, drive etc fastest and finish firstin a raceHe will be the youngest runner in the race.

She finished second in the race.

race betweenthe annual boat race between Oxford and Cambridge Universities

Over 80 cars will take part in the race.

She has won her last four races.

(=important race)

; people

a) [uncountable and countable] one of the main groups that humans can be divided into according to the colour of their skin and other physical features [↪ ethnic group]:The school welcomes children of all races.

a person of mixed race

The law forbids discrimination on the grounds of race or religion.

➔ human race

b) [singular] informal a group of people who are similar in some wayrace ofThe 1960s produced a new race of young novelists.

(=producing)

; get/do something first

[singular] a situation in which one group of people tries to obtain or achieve something before another group doesthe race to do somethingMore and more drug companies are joining the race to beat cancer.

The race is on to develop more environmentally friendly forms of energy.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM Knowleage Managementความเห็น (0)