..... อาสาฬหบูชา .....

บวชเป็นสงฆ์องค์ปฐมสมดั่งปอง ..... บรรลุช่องธรรมาโสดาบัน

... อาสาฬหบูชาเวียนมาถึง

เป็นอีกหนึ่งสำคัญวันศาสนา

น้อมรำลึกนึกถึงองค์พระศาสดา

เทศน์ธรรมหาปัจจวัคคีย์นักบุญ


... เป็นปฐมบรมฤกษ์เบิกพระธรรม

เพื่อที่นำคำสอนป้อนสู่รุ่น

ธัมมจักกัปปวัตนดุลย์

เป็นต้นทุนหนุนสู่อภิญญา

... ตรงวันเพ็ญเด่นฟ้าสิบห้าค่ำ

ทุกปีย้ำเดือนแปดแวดเวียนหา

หากปีใดได้แปดแฝดสองครา

ให้เลื่อนมาหาหลังดั่งทำนอง


... โกณฑัญญะปัจจวัคคีย์ซึ้ง

พระธรรมซึ่งศาสดามาสนอง

บวชเป็นสงฆ์องค์ปฐมสมดั่งปอง

บรรลุช่องธรรมาโสดาบัน

... จึงครบวงองค์พระรัตนตรัย

พระพุทธให้สู่พระธรรมนำสุขสันต์

พระสงฆ์องค์บริวารขานน้อมกัน

ความสุขพลันหันเข้าวัดตัดอบาย


... เป็นวันหยุดจุดกำเนิดเกิดที่ไทย

กำหนดไว้เป็นสำคัญนั้นนานหลาย

มีพิธีปฏิบัติจัดเตรียมราย

การเท่าฝ่าย วิสาขะ มหาชน


ผู้ประพันธ์ : วันปีย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (0)