การทดสอบความเหมือนกันทางการเมือง ตอนที่ 1

คำอธิบายหนึ่งในสี่ของวงลกลม

เสรีนิยมซ้าย (เสรีนิยมเชิงสังคม) ปัจเจกบุคคลในส่วนนี้พยายามที่ค้ำจุนเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ในขณะเดียวกันก็พยายามจะเก็บภาษีตลาด เพื่อที่จะให้สวัสดิการสังคมกับคนยากไร้ พวกเขามองตนเองว่าเป็นบุคคลที่กำลังหาความสมดุลระหว่างเสรีนิยมเชิงปัจเจกบุคคล และความยุติธรรมทางสังคม และชมชอบความหลากหลายทางวัฒนธรรม, รัฐบาลที่สนใจแต่เรื่องทางโลก, และการร่วมมือระหว่างนาๆชาติ ในขณะที่พวกเขาไม่เชื่อในเรื่องการสั่งการของรัฐเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม แต่พวกเขาก็เห็นว่ารัฐต้องมีบทบาททางกฎหมายในเรื่องการเหยีดผิว และการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างประชาชน

ชุมชนนิยมขวา (อนุรักษ์นิยม) ปัจเจกบุคคลที่อยู่ในแดนนี้ พยายามที่จะคงไว้ซึ่งสังคมแบบประเพณี และระเบียบทางเศรษฐกิจ และค้ำจุนอำนาจของรัฎฐาธิปัตย์ที่อยู่ในรัฐ พวกเขามองตนเองว่าเป็นผู้รักษาสิ่งที่บรรพบุรุษได้กำหนดไว้ มีความนิยมชมชอบอย่างยิ่งต่อกฎหมายการย้ายถิ่น, ค่านิยมแบบประเพณี, และกองทัพที่เข็มแข็ง ในขณะที่พวกเขามองบทบาทของรัฐว่าจำเป็นในเรื่องความปลอดภัยของชาติ และวัฒนธรรมที่ดีงาม แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อเรื่องบทบาทของรัฐที่มีต่อเศรษฐกิจ

ชุมชนนิยมซ้าย (ประชาธิปไตยเชิงสังคม) ปัจเจกบุคคลที่อยู่ในแดนนี้พยายามที่จะนำเสนอการแก้ไขปัญหาทางสังคม (นิยม) ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม พวกเขาจะมองตนเองว่าเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลบางลักษณะ ที่เหนี่ยวรั้งความเป็นทุนนิยมที่มากเกินไป และลดทอนความไม่เสมอภาค ด้วยเศรษฐกิจแบบผสม และรัฐที่มีสวัสดิการแบบคลุมทุกคน พวกเขากระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหาสังคม (นิยม), การกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ, และค่านิยมที่แบ่งปันกันทั่วสังคม โดยการใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

เสรีนิยมขวา (เสรีนิยม) ปัจเจกบุคคลที่อยู่ในแถบนี้จะค้ำจุนเสรีนิยม ในฐานะที่เป็นจุดหมายทางการเมืองขั้นปฐมในทุกๆด้าน พวกเขามองตนเองว่าเป็นผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์ในเรื่องอิสรภาพทางเศรษฐกิจและส่วนบุคคล และไม่เชื่ออย่างยิ่งต่อแผนการ และจุดหมายที่กระทำต่อสังคมทั้งหมด และเน้นเป็นอย่างยิ่งในเรื่องหลักการเข้าร่วมแบบสมัครใจ และเป็นความสามารถของปัจเจกบุคคลในเรื่องการประเมินต่อสิ่งทั้งหลาย พวกเขามองว่ารัฐมีบทบาทน้อยกว่าปัจเจกบุคคล และเชื่อในเรื่องระเบียบทางสังคมของตลาด

แปลและเรียบเรียงมาจาก

Political Coordinates Test

http://www.celebritytypes.com/chart.php?n1=30.6&n2=0&n3=75.0&n4=0

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจารณ์เพลง หนัง หนังสือ และสังคมร่วมสมัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ เรื่องราวดีดี.... เรื่อง Political Coordinates Test มากๆค่ะ