สิ่งที่ได้รับจากการเรียนการสอนสัปดาห์ที่2

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น

2.สามารถเรียกใช้เครื่องมือต่าง ๆจากการใช้อินเตอร์เนต

3.สามารถจัดเก็บwebsite ที่เราต้องการได้

4.สามารถสร้างโฟล์เดอร์และการย้ายwebsiteที่เราต้องการได้

5.สามารถกำหนดคุณลักษณะของอินเตอร์เนตได้

6.สามารถสืบค้นข้อมูลได้