วันนี้เป็นการเขียนบันทึกถึงการเรียนในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2549 จากการเรียนในวันนั้นบรรยากาศในห้องเรียนก็เป็นไปด้วยความคึกคักกระฉับกระเฉงไม่น่าเบื่อก็เพราะอาจารย์ผู้สอนมีอารมณ์ขันตลอดเวลาเลยทำให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนาน ความรู้ที่ได้รับในวันนั้นก็จะเกี่ยวกับการใช้ Internet เบื้องต้น และการสืบค้นขั้นสูง ซึ่งความรู้ที่ได้รับในวันนั้นมีประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้ามากที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูลขั้นสูงที่อาจารย์ได้สอนเพราะข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้ในการสืบค้นในการทำรายงานหรือวิจัยในรายวิชาอื่นๆอีก ขอบคุณ ดร.ประกอบ ใจมั่น ค่ะ

บันทึก ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00 น.