ในการเรียนครั้งนี้ เป็นการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ แน่นอนว่าการใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ของแต่ละคนไม่เท่ากัน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เพื่อนจะต้องช่วยเพื่อน เท่าที่จะช่วยได้ นอกจากความรู้ที่แปลกใหม่และทันสมัย การเรียนวิชานี้ในทุกๆคาบ ข้าพเจ้ามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เพื่อนหลายคนให้คำแนะนำดีดีกับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็สามารถให้คำแนะนำดีดี กับเพื่อนอีกหลายๆคน