ความหมายของนวัตกรรม

หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการศึกษามีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยประหยัดเวลาในการเรียนเช่นการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์การใช้วิดีทัศน์เชิงโต้ตอบสือหลายมิติและอินเตอร์เนตเหล่านี้เป็นต้น