เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เรียนรู้เรื่อง   การใช้เมนู ในอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเมนู File  Edit  View  Favorites  Tools หรือ Help ก็สามารถ ที่ใช้ได้ทั้งหมด และเรื่องต่อไปที่อาจารย์สอนก็คือ การสืบค้นข้อมูลตามที่ต่างๆ เช่น www.google.com   www.yahoo.com   www.chacha.com     www.googkai.com      ซึ่ง website เหล่านี้สามารถให้ข้อมูลตามที่เราต้องการค้นได้