สิ่งที่ได้รับจากการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 2คือ

1.ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้นรวมทั้งความหมายของอินเตอร์เนต

2.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโปรแกรมที่ให้บริการอินเตอร์เนต

3.สามารถเรียกใช้เครื่องมือต่าง ๆที่เกี่ยวกับอินเตอร์เนตได้

4.สามารถเรียกใช้ Web site การสร้างโฟล์เดอร์การย้าย Web site ได้

5.สามารถกำหนดคุณลักษรณะของอินเตอร์เนตได้

6.ได้ทราบถึงตัวอักษรย่อต่าง ๆ เช่น ac ย่อมาจากรน่วยงานการศึกษา

7.สามารถสืบค้นความรู้จาก Web site ต่าง ๆ