ในการเรียนในแต่ละคาบของวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้   เป็นวิชาที่น่าสนใจ  ที่มีสิ่งที่หลากหลายที่สามารถทำให้เราได้ค้นพบสิ่งแปลกใหม่   และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดเป็นปรโยชน์  ในเมื่อเราเรียนจบไปก็ต้องประกอบวิชาชีพครูเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ 

     ก็รู้สึกดีที่ได้เรียนในวิชานี้