ในการได้เรียนนวัตกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หลายด้าน ในการสืบค้นหาข้อมูอ เช่นการใช้ yahoo  google   ซึ่งสามารถหาข้อมูอได้เร็ว