ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน

    ทำให้ทราบถึงวิธีสืบค้นขั้นสูง  ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาจาก  Google     Yahoo     เป็นต้น   และยังทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ  Internet  ที่เรายังไม่ทราบหรือทราบมาบ้างแล้ว  เช่น   Domain name   Manubar  Tooisbar   URL  การจัดเก็บWebsite   การสร้างFolder    การกำหนดคุณลักษณะของ Internet 

การแลกเปลี่ยนความรู้

      เราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ หรือแนะนำเพื่อนเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นขั้นสูงให้แก่ผู้อื่นได้

การนำความรู้ไปใช้      

      เราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ ได้โดยเฉพาะการทำรายงานในวิชาต่าง ๆ  การสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆที่เราต้องการ