สรุปสาระสำคัญการบรรยาย เรื่อง "Islamization of Knowledge"

ย้อนกลับไปในสมัยท่านรอซุล ซล. ความรู้ในอดีตไม่ได้มีการแบ่งแยกตามสาขาวิชาเหมือนสมัยปัจจุบัน กล่าวคือความรู้ในสมัยก่อนมาจาก อัลกุรอ่าน และ ซุนนะห์จากท่า หลังจากนั้นเป็นต้นมาความรู้ก็ได้ถูกแยกออกเป็นแขนงต่าง ๆ เช่น เศรษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และ ศิลปะ ฯลฯ นอกจาการแบ่งความรู้ออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ แล้ว มนุษย์ยังใช้ความรู้มาแยกศาสนาออกจากความรู้เองด้วย ดังจะเห็นได้จากการขนานนาม มนุษย์ขึ้นมาเป็น "ปัญญาชน" เพื่อลบล้างความรู้ที่มาจากคัมภีร์ให้กลายเป็นความรู้ในการใช้เหตุและผล

บริบทดังกล่าวส่งผลมาในยุคปัจจุบันที่เรากำลังแบ่งแยกชั้นเรียนออกเป็น ชั้นเรียนสามัญ และชั้นเรียนศานา หรือในอีกแง่หนึ่ง คือ ความรู้ทางด้านการใช้เหตุผล และ ความรู้จากอัลกุรอ่าน


อะไรคือการบูรณาการอิสลามศึกษา?

การบูรณาการอิสลามศึกษา คือ การยึดหลักการไม่แบ่งแยกศาสานาออกจากชีวิตประจำวันของตนเอง เนื่องจากปัจจุบันมีการแผ่ขยายของลัทธิคราวาสนิยม หรือที่เราเรียกว่า Secularism ซึ่งแยกศาสนาออกจากวิถีชีวิตผู้คน โดยทำให้เป็นเพียงเรื่องของความเชื่อเท่านั้น


ทำไมเราต้องบูรณาการอิสลามศึกษา?

เนื่องจากเราจำเป็นหยุดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม โดยขาดหลักยึดจากอัล กุรอ่านไปมากกว่านี้ไม่ได้ หลักฐานอันชัดเจน คือสภาพของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างสุดขีดในปัจจุบัน


เราจะบูรณาการอิสลามศึกษาได้อย่างไร?

เราจะเชื่อมโยงความรู้จากอัลกุรอ่านเข้ากับความรู้จากการใช้เกตุผล และความรู้ทั้งสองอย่างนี้จำเป็นต้องใช้ควบคู่กันไม่สามารถ แยกขาดจากกันได้ เนื่องจาก จะเกิดช่องว่างของความรู้ทั้งสองแบบขึ้น และผู้เรียนจะสับสนว่าอะไรก็สิ่งที่ถูกต้อง

วิธีการและเทคนิคในการบูรณาการความรุ้ด้านอิสลามศึกษา ที่ถอดแบบมาจากท่ารอซู้ล ซล. ได้แก่ 1) การตั้งคำถาม 2)การดึงดูดความสนใจด้วยท่าทางและคำพูด 3) การเล่าเรื่อง 4) การเปรียบเทียบ 5)การเรียนแบบสองทาง 6) การส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และพิจารณา 7) การบรรยายหน้าชั้นเรียน 8) การถามเชิงประเมินค่า


ข้อจำกัดของการบูรณาการอิสลามศึกษา แบ่งออกได้เป็น 2 เรื่อง คือ

1) การขาดองค์ความรู้ด้านการบูรณาการอิสลามศึกษา เช่นเอกสารตำรา สื่อการเรียนรุ้ต่าง ๆ และการอ้างอิงต่าง ๆ

2) การขาดทักษะในตัวครูผู้สอน เช่น ขาดการฝึกฝน ขาดเทคนิคการสอน ขาดแรงจูงใจ และขาดความมั่นใจ


ที่มา: การบรรยาย "อย่างไรเรียกบูรณาการอิสลามศึกษา" โดยนวาส เพ็ชรทองคำ

วันที่ 29 มิถุนายน 2558

ณ โรงเรียนศานติวิทยา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผมกำลังจะเริ่มครับ...ความเห็น (0)