ผตร.กษ.นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ตรวจติดตามการดำเนินการมาตรฐานสินค้าเกษตร และ NSW ที่นครพนม

วันที่ ๑ ก.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ผตร.กษ.ได้ตรวจติดตามโครงการตามแผนตรวจราชการ ในมิติโครงการที่รับผิดชอบ โครงการพัฒนาการเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน และโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม

  • สินค้าเกษตรของจังหวัดนครพนมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานได้แก่สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ซึ่งมีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และพืช โดยเฉพาะสัปปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ปลูกที่อ.ท่าอุเทน และลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.๑ ปลูกที่ ต.ขามเฒ่า อ.เมือง ซึ่งได้รับรองสินค้า GI รวมทั้งแตงโมไร้เมล็ด และเมลอนที่ผ่านการรับรอง GAP ปลูกที่ อ.ศรีสงคราม

จังหวัดนครพนมมีการส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิด มูลค่าการส่งออกเมื่อปี ๒๕๕๗ ประมาณ ๗ พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกผลไม้ตามฤดูกาล และโค-กระบือ สุกร และโครงไก่แช่แข็ง ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนสินค้าประมงมีการส่งออกพันธุ์ปลาจำนวนเล็กน้อย


ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับ AEC ด่านฯได้อบรมบุคลากรระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( NSW: National single window)หน่วยงานที่เริ่มให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วคือ ด่านตรวจสินค้าปศุสัตว์

ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS:One Stop Service) ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เสร็จแล้วเดินทางไปเยี่ยมชมการทำลายเชื้อของด่านฯ ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มารู้ด้วยกันความเห็น (0)