ในวันนี้ได้เรียนรู้การใช้ Internet เบื้องต้นในการสืบค้นข้อมูลขั้นสูงความรู้ใหม่ๆในการสืบค้นข้อมูล