เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ปีที่ ๒


เปิดแสดงผลงานปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ สยามสแควร์วัน โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ดัง ข่าวนี้ และข่าวในเว็บไซต์ สสส. ที่นี่ โดยผมบันทึกเรื่องของ ปีที่แล้วไว้ ที่นี่ และอยู่ในเว็บไซต์ สสส. ที่นี่

ข่าวเรื่องมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ที่นี่

ตัวอย่างผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “เพราะมีค่า...มากกว่า” ที่นี่

ผมถามอาจารย์ท่านหนึ่งว่า ท่านคิดว่า นศ. ที่เข้าร่วมโครงการได้อะไรมากที่สุด ท่านบอกว่า ได้จิตสำนึกเกี่ยวกับสังคมไทย

ผมถามนักศึกษาด้วยคำถามเดียวกัน เธอตอบว่า ได้รู้จักสังคมไทย ในมุมที่ไม่เคยนึกว่ามี

ศ. นพ. ประเวศ วะสี มองว่า นี่คือโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ให้แก่สังคมไทย เปลี่ยนจากฐานรากของสังคม

ผมมองว่า นี่คือกลไกหนึ่งของ “มหาวิทยาลัยผูกพันกับสังคม” (University Social Engagement) ที่นักศึกษาเรียนในวิชาที่มีหน่วยกิต โดยเริ่มจากการไปสัมผัสชีวิตจริง โดยมี NGO ช่วยชี้แนะ จึงได้เสนอต่อสถาบันคลังสมองฯ และ มทร. ศรีวิชัย เจ้าภาพจัด 2nd Engagement Thailand Annual Conference ให้เชิญเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เข้าร่วมเสนอผลงานด้วย

มหาวิทยาลัยควรเพิ่มวิชาที่มีการเรียนจากการเข้าไปสัมผัสชีวิตจริงของผู้คน นำข้อมูลมานำเสนอ ในรูปแบบโครงงาน เป็น PBL – Project-Based Learning


วิจารณ์ พานิช

๒๒ พ.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)