แผนฉุกเฉิน(CPR) งานรังสีวิทยา

เหตุการณ์ฉุกเฉิน มักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทราบล่วงหน้า เช่น ผู้ป่วยล้ม เป็นลม หรือ หมดสติ ดังนั้น จึงต้องมีระบบ และซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ จะสามารถแก้ไข ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการได้ทันท่วงที

ฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic life support)

จัดระบบกริ่งฉุกเฉินขอความช่วยเหลือจากทีมCPR

และมีการซักซ้อมแผน

มีระบบกริ่งขอความช่วยเหลือจากทีม CPR เมื่อสัญญาณกริ่งดัง

ทีม CPR จะมาถึงภายใน 4 นาที

จัดให้มีกริ่งขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ในห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ของผู้รับบริการ

สรุป

เหตุการณ์ใดที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น ยิ่งต้องเฝ้าระวัง และมีการซักซ้อมแผนเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย

ให้ได้รับความปลอดภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานรังสีเทคนิคความเห็น (0)