พระโคตมพุทธเจ้าของเราผู้ทรงเปี่ยมล้นพระเมตตา

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ท่านเคยทราบไหมว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โคตมพุทธเจ้า ของเราพระองค์นี้

ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตายิ่ง (ดูภาพยนตร์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกประกอบด้วย เนื้อหาบางจุดของอินเดียอาจต่างจากพุทธประวัติบ้าง)

ครั้งเมื่อพระทีปังกรพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๔ มาตรัสรู้ พระโคตมพุทธเจ้าของเรา เกิดเป็นพระสุเมธดาบส ทรงมีพระบารมีแก่กล้าสามารถที่จะบรรลุอรหัตผล เป็นพระอรหันต์ หรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เสวยวิมุตติสุข ตามลำพังก็ทำได้

หากแต่พระองค์ทรงพระเมตตา จะทรงช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ตามพระองค์ไปด้วย จึงทรงตั้งความปรารถนา พระโพธิญาณ จะทรงเป็นพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักตร์(ต่อหน้า) ของพระทีปังกรพุทธเจ้า ซึ่งพระทีปังกรพุทธเจ้าก็ทรงประกาศว่าพระสุเมธดาบส จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายหน้า ก็คือเป็นพระพุทธโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ที่ ๒๘ (พระองค์ที่ ๔ ของภัทรกัป)พระองค์ปัจจุบันของพวกเรานี่เอง

(แหล่งเรียนรู้ หนังสือประเพณีไทย ฉบับพระมหาราชครู ครูพิสูจน์ เรียบเรียงนำเสนอ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)