ด้วยขณะนี้สถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่งได้มีการจัดทำโครงการทัวร์สุขภาพ เมื่อข้าราชการและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการและจะได้รับการวินิจฉัยโรคว่า เป็นโรคกระดูกและข้อโดยใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล จะประกอบด้วยรายการ ค่าชันสูตรโรค ค่าเอกซเรย์ ค่าตรวจวินิจฉัย โดยวิธีอื่น ๆ และ        ค่ากายภาพบำบัด    ขณะเดียวกัน จะเป็นกรณีของผู้มีสิทธิในสังกัดเดียวกันเข้ารับการรักษาพยาบาลพร้อมกัน     ในวันเดียวกัน มีรายการเกี่ยวกับการรักษาเหมือนกัน ต่างกันที่จำนวนเงินบ้าง เรื่องดังกล่าวทำให้เกิดปัญหา   ในเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกับส่วนราชการต้นสังกัดและกรมบัญชีกลางอย่างมาก                                    

                                  ข่าวสด (คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้) 13 พฤศจิกายน 2549