สุพิน พิมพ์เสน
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ผลการศึกษา
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เป็นแบบคัดกรองที่มีประโยชน์ในการระบุกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด ตลอดจนสามารถใช้ในการวางแผนการรักษาและใช้ในการติดตาม ความก้าวหน้าของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

- การใช้แบบคัดกรองนี้ทำให้คณะทำงานสามารถวางแผนการดูแลรักษา และการติดตามได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548