ความรู้ที่ได้จากการเรียนการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน   2549  อินเตอร์เน็ต   หมายถึง   เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ   IP Addres  เป็นหมายเลขประจำเครื่อง Browser  คือ   โปรแกรมที่ใช้ในการเล่นอินเตอร์เน็ต   Home page เป็นหน้าหลักของอินเตอร์เน็ต   มีหัวข้อสำคัญ ๆ ของเนื้อหาอยู่   web  page คือเนื้อหาหรือข้อมูล Web site คือที่ตั้งของเว็บต่าง ๆ เช่น www.google.com  e-mail คือ ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์   ใช้รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   Protal  หมายถึง หน้าที่หลักที่หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วนตามภาระกิจของงานนั้น   Title bar คือแถบชื่อ Menu bar คือ แถบเครื่องมือ tool bar คือ แถบเครื่องมือ   address  bar ใช้ในการใส่ชื่อเว็บไซด์ที่ต้องการ   การเรียกใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft  internet  explorer ไปที่   view click tools bar click เครื่องหมายถูกหน้าเครื่องมือที่เราต้องการใช้   หรือ click customize เพื่อกำหนดเครื่องมือที่ต้องการใช้ด้วยตัวเอง