Grand Challenges Thailand


ข่าวนี้ เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับประเทศไทย ที่จะมีการจัดการงานวิจัยแบบที่ก่อผลกระทบใหญ่ และในระยะยาว โชคดีที่เรามีรองนายกรัฐมนตรีเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชั้นยอดของโลก จึงสามารถสร้างความเชื่อมโยงร่วมมือในระดับโลกได้

ผมตั้งความหวังว่า ภายในเวลา ๒ - ๓ ปี เราจะเริ่มเห็นกิจกรรมที่เป็นจริง และเห็นผลกระทบภายใน ๕ - ๑๐ ปี

การวิจัยที่เลือกโจทย์ถูกต้อง มีการดำเนินการจริงจัง ครบด้าน และถูกหลักการ มีการสนับสนุน/จัดการ อย่างจริงจัง จะก่อผลสร้างนวัตกรรมให้แก่ประเทศ


วิจารณ์ พานิช

๑๐ พ.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)