ระดับของการมีส่วนร่วม

ตอนนี้เรากำลังอยู่ในหัวงเวลาของการมีส่วนร่วมกับอนาคตชาติ ผ่านเวทีต่างๆ ในทุกระดับ การเรียนรู้ ทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เรื่องการมีส่วนร่วมในมิติของระดับการมีส่วนร่วมจะสะท้อนผลของการมีส่วนร่วมออกมา ในฐานะพลเมืองที่ตื่นตัวเราจงช่วยกันยกระดับการมีส่วนร่วม ผมขอนำภาพระดับการมีส่วนร่วมมากระตุ้น ส่วนในรายละเอียดมีแหล่งเรียนรู้จำนวนมาก เพื่อนๆ สามารถติดตามหาอ่านได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ความเห็น (0)