การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ ลบเศษส่วน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ

ลบเศษส่วน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองจาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2557

ผู้วิจัยว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์ หมายติดกลาง

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 5

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองจาน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ดำเนินการวิจัยใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน14คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ

1) แผนการสอน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน จำนวน 10 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ 81.79/80.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด

2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลูกกตัญญูความเห็น (0)