อำนาจรัฐกับธุรกิจ

nitta 4818140042
1.อำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านอย่างไร               ด้วยอำนาจรัฐมีหน้าที่ กำกับ ดูแล เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ไม่อารัดเอาเปรียบใคร และไม่ถูกใครเอารัดเอาเปรียบ           มาตรา ๘๗   รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภค   2. ลักษณะองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณคืออะไร  เพราะเหตุใด               องค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจซื้อมา-ขายไป คือ องค์กรธุรกิจที่ไม่ได้ก่อตั้งสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ที่แบ่งเป็น 2 องค์กรหลัก คือ องค์กรที่มุ่งแสวงหากำไร และองค์กรที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร โดย ธุรกิจซื้อมา ขายไป จัดอยู่ในองค์กรที่มุ่งแสวงหากำไร ในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ไม่ได้จดทะเบียน เนื่องจากมีหุ้นส่วน 2 คน และร่วมกันรับผิดชอบ โดยผลกำไรที่ได้จะนำมาแบ่งปันกัน และเป็นผู้จัดการร่วมกัน   ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของหุ้นส่วนสามัญ ดังนี้ ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ         มีผู้ก่อตั้ง ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงที่จะกระทำกิจการร่วมกัน         มุ่งประสงค์แสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน         จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้         ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดไม่จำกัด         คุณสมบัติของผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นสาระสำคัญ         มีหุ้นส่วนผู้จัดการหลายคนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework Business Law @MUT 2/2549

คำสำคัญ (Tags)#อำนาจรัฐกับธุรกิจซื้อมา-ขายไป

หมายเลขบันทึก: 59051, เขียน: 13 Nov 2006 @ 09:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)