สถานการณ์เด่นระหว่างประเทศ

สถานการณ์เด่น

  1. ปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ เป็นปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานาน ในการแบ่งแยกดินแดนปาเลสไตน์ออกจากประเทศอิสราเอล เนื่องจากชาวปาเลสไตน์ต้องการให้มีรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นเอกราช แต่เนื่องจากประเทศอิสราเอลไม่ยอมทำความตกลงใดๆทั้งสิ้น จนเกิดเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงและเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถหาทางออกได้ แต่ทั้งนี้ยังมี่ชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาคอยให้ความช่วยเหลืออยู่

2. ปัญหาสันติภาพในอิรัก จากการที่สหรัฐอเมริกาใช้กำลังเข้าโจมตีอิรักซึ่งมีผลทางอ้อมให้รัฐบาลของ ซัดดัม ฮุสเซ็น สิ้นสุดไปโดยปริยาย โดยสหรัฐอเมริกาและกองกำลังของประเทศพันธมิตรยังคงอยู่ในประเทศอิรัก เนื่องจากยังมีกลุ่ม ผู้ก่อการในอิรักหลายกลุ่มยังไม่ยอมวางอาวุธและได้มีการสู้รบกับกองกำลังสัมพันธมิตรอย่างไม่หยุดยั้ง จึงเป็นปัญหาว่าสันติภาพที่ถาวรของอิรักนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ 3. ปัญหาอิหร่าน ในปัจจุบันอิหร่านเป็นปัญหาต่อโลกอย่างน้อยด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ - มีการปกครองประเทศด้านหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด โดยนักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอิหร่านมีนโยบายต่อต้านฝ่ายตะวันตกอย่างรุนแรงโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และอิสราเอลด้วย อิหร่านจึงให้ความสนับสนุนต่อกลุ่มก่อการร้ายในการก่อความวุ่นวายที่เป็นผลร้ายกระทบกระเทือนถึง มหาอำนาจตะวันตก - มีนโยบายนิวเคลียร์ที่ไม่น่าไว้วางใจ

4. ขบวนการก่อการร้ายสากล การก่อการร้าย คือ การใช้การกระทำที่รุนแรงเพื่อ จุดประสงค์หรือผลประโยชน์ทางการเมืองโดยคณะบุคคล หรือบุคคลที่ต้องการ ทำประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดเช่น ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองใน ประเทศของตน ต้องการแบ่งแยกดินแดนในประเทศของตน ต้องการก่อตั้งรัฐ เอกราชให้แก่กลุ่มประชากรชาติพันธุ์เดียวกับตนซึ่งตกอยู่ในสภาพ ไร้รัฐหรือ ต้องการต่อต้านอิทธิพลของต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงในกิจการภายในประเทศ ตน ฯลฯ

5.     การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ              นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าโลกเกิดปรากฏการณ์เรียกว่า ภาวะเรือนกระจกที่ทําให้สภาพภูมิอากาศแปรเปลี่ยน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ วิทยา         ซึ่งเมื่อทําการศึกษาแล้วพบว่ากิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆของมนุษย์ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมบนบรรยากาศโลก ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนขึ้น ได้แก่ การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียม การเผาไม้ทําลายป่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เป็นต้น 

6. สหภาพยุโรป คือ การรวมตัวระหว่าง 25 ประเทศในยุโรป ในลักษณะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแบบบูรณาการ โดยรวมประเด็นต่างๆเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีกฎหมายของสหภาพเป็นแม่บทของมาตรการต่างๆ 

7. FTA – Free Trade Agreement คือ ข้อตกลงการค้าเสรี โดยมีหลักการค้าระหว่างคู่สัญญาที่ปราศจากอุปสรรคด้านภาษีศุลกากร และปราศจากอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี เช่น โควตา มาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานทางสุขอนามัย

8. เกาหลีเหนือกับนโยบายเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ โดยเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 48 รัฐบาลเกาหลีเหนือประกาศว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ โดยอ้างว่าตนจำเป็นต้องมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้เพื่อป้องกันตนเองจากการรุกรานของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเกาหลีเหนือระแวงว่าเกาหลีใต้ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเต็มที่จะใช้กำลังบุกรุกเพื่อรวมเกาหลีทั้ง 2 ส่วนให้เป็นประเทศเดียวกัน

 9. ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งเป็นปัญหาระดับท้องถิ่นภายในประเทศ กำลังขยายตัวเป็นปัญหาระดับระหว่างประเทศอันมีสาเหตุเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมหาอำนาจตะวันตกกับกลุ่มมุสลิมผู้ก่อการไม่สงบภายในบางประเทศ ได้ถือโอกาสเข้ามาแสวงหาประโยชน์ของแต่ละฝ่ายในปัญหาดังกล่าว

10. การค้ามนุษย์ การนำคนไปโดยวิธีการขู่เข็ญหรือใช้กำลังด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ ก็เป็นการค้ามนุษย์แล้วซึ่งถือว่าเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 10 สถานการณ์เด่นระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#สถานการณ์เด่นระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 59043, เขียน: 13 Nov 2006 @ 09:42 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 13:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)