ในวันอาทิตย์นี้สิ่งที่กระผมได้เรียนและได้รู้ ก็คือ ได้ความรู้ในเรื่องที่เกียวกับอินเตอร์เน็ต และความหมายของคำต่าง ๆที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต และนอกจากนี้ยังได้เรียนเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เช่น การสือค้ข้อมูลด้วย google  yahoo และ googkai  ถึงแม้ในบ่างเรื่องจะเป็นเรื่องที่ผมมีความรู้อยู่บ้างแล้วก็ตามแต่มันก็ทำให้ผมมีความณุ้เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก