เมื่อวันที่  12  พฤษจิกายน  2549  ได้เรียนเสริมในรายวิชานวัตกรรมการเรียนรู้  ได้เรียนการหาข้อมูลขั้นสูง  เป็นวิธีการที่หาข้อมูลได้หลากหลายมาก  โดยการค้นหาในเว็บไซด์ต่าง ๆที่มีข้อมูลในเรื่งที่ต้องการ