Contact

ในสิ่งที่ถูกต้อง

  มั้นใจในตัวเอง ในสิ่งที่ถูกต้อง  

      คนเราต้องมีความเชือมั้นในตัวเอง ต้องมั้นใจในสิ่งที่ตัวเองกระทำ ว่าตัวเองต้องทำให้ได้ ทำให้สำเร็จ ลุล่วงไป การที่เรามีความมั้นใจเป็นสิ่งที่ดี  แต่บางครั้งการมั้นใจมากเกินไปก็เป็นอันตรายเหมื่อนกัน เราควรพิจารณาสิ่งที่กระทำนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนลงมือกระทำ

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 59049, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นวัตกรรมการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)