คนเราต้องมีความเชือมั้นในตัวเอง ต้องมั้นใจในสิ่งที่ตัวเองกระทำ ว่าตัวเองต้องทำให้ได้ ทำให้สำเร็จ ลุล่วงไป การที่เรามีความมั้นใจเป็นสิ่งที่ดี  แต่บางครั้งการมั้นใจมากเกินไปก็เป็นอันตรายเหมื่อนกัน เราควรพิจารณาสิ่งที่กระทำนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนลงมือกระทำ