ใช้ KM ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ที่สพท.นนทบุรี เขต1

แม้รูปแบบการดำเนินการครั้งนี้จะยังไม่เป็น KM เต็มร้อย แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีซึ่งจะมีแนวโน้มที่เกิดสาระและคุณค่าทางความรู้ และบรรยากาศที่ดีมากขึ้น

     เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน  2549  ผอ.ชูชาติ ผอ.สพท.นบ.1 ได้เชิญทีมงานที่ปรึกษามาคุยกันเพื่อหาวิธีประชุมประจำเดือนผู้บริหารใน สพท.ให้มีคุณค่ามากกว่าการมาบอกข้อราชการปกติ เหมือนที่เคยเป็นมา  ในที่สุดก็ตกลงกำหนดประเด็นที่จะให้ผู้บริหารมาร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางแก้ปัญหา/พัฒนากัน 7 เรื่องด้วยกัน คือ
              1.คุณธรรมนำความรู้
              2.การประกันคุณภาพภายในสู่การประกันคุณภาพภายนอก
              3.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
              4.การจัดการเรียนรู่สู่กระบวนการคิด
              5.การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) “โรงเรียนเข้มแข็ง”
              6.การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
              7.บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำทางวิชาการ

           ทั้ง7 ประเด็นนี้เทียบได้กับ 7 CoPs นั่นเอง โดยจัดกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาทั้งโรงเรียนประถม-มัธยม-เอกชน กลุ่มละประมาณ 12 คน  โดยพยายามเลือกผู้บริหารที่มี Best Practices  ในเรื่องนั้นๆให้มากที่สุด  ก่อนแบ่งกลุ่มได้กำหนดให้ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์สูงมาเล่า/แสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆเป็นเบื้องต้นประมาณหัวข้อละ 5 นาที  และมีประเด็นให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น/เล่าประสบการณ์กัน  3 ประเด็นคือ  1)ปัญหาที่พบ    2)สาเหตุของปัญหา  3)แนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนา
          พอถึงวันประชุมคือวันที่ 9 พ.ย. (9.00-15.00 น) ก็ดำเนินการตามที่วางแผนไว้  ผมเป็นคนกล่าวนำในประเด็นที่ 1 คือ “คุณธรรมนำความรู้” ใช้ Powerpoint 5 กรอบ มีเอกสารแจก 5 หน้า และตอนแบ่งกลุ่มก็ได้เป็นวิทยากรที่ปรึกษากลุ่มนี้   พบว่าประธานกลุ่ม(คุณอำนวย) ได้ให้ทุกคนแสดงความเห็น เล่าประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะกันทุกคน  ได้สาระจากการประชุมใน 3 ประเด็น จากหัวข้อ “คุณธรรมนำความรู้” สรุปได้ว่า
       สภาพปัญหาที่พบ   มีนักเรียนยังขาดคุณธรรม 5 เรื่องมากที่สุดคือ 1)ขาดวินัย/ความรับผิดชอบ                                               2)ขาดความซื่อสัตย์   3)ขาดจิตสาธารณะ  4)มีพฤติกรรมก้าวร้าว  5)ขาดความอดทน/ความขยันหมั่นเพียร
         สาเหตุของปัญหา  ที่เป็นสาเหตุสำคัญร่วมกันทุกปัญหาคือ 1)ขาดตัวแบบที่ดี   2)มาจากสภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และครอบครัว  3)ครูผู้สอนยังไม่สอนคุณธรรมสอดแทรกกันทุกคน   4)ครูขาดแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมที่ดี   5)ขาดความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวนักเรียน
        แนวทางดำเนินการ/แก้ปัญหาตามสาเหตุของปัญหา  ที่สำคัญ คือ 1)สร้างตัวแบบกล่อมเกลานักเรียน ทั้งผู้บริหาร  ครู  นักเรียน(หัวหน้ากลุ่ม/ชั้น)  สภาพแวดล้อม  2)ครูต้องถือเป็นหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกคน ทุกวิชา  3)ผู้ปกครองต้องเข้ามาส่วนร่วมในการดูแลคุณธรรมนักเรียนร่วมกัน  4) ตามแนวทางที่ผมเสนอแนะไว้ 10 แนวทาง (ผมได้เขียนไว้ในบล็อกที่ผ่านมาแล้ว)
            กลุ่มอื่นๆก็ได้สาระที่น่าสนใจกันทุกกลุ่ม ผู้บริหารอยู่กันครบถ้วนทั้งเช้าและบ่าย (ลงชื่อทั้งเช้าและบ่าย)โดยภาพรวมการประชุมประจำเดือนผู้บริหารครั้งนี้ได้ทั้งสาระ  และการมีส่วนร่วมของทุกคน  เกิดบรรยากาศที่ดีมาก  โดยหลังจากแบ่งกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มก็มานำเสนอในที่ประชุมใหญ่และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันต่อ  โดย สพท.จะทำข้อสรุปเป็นเอกสารแจกต่อไป 
           แม้รูปแบบการดำเนินการครั้งนี้จะยังไม่เป็น  KM เต็มร้อย  แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีซึ่งจะมีแนวโน้มที่เกิดสาระและคุณค่าทางความรู้ และบรรยากาศที่ดีมากขึ้น  โดย  ผอ.ชูชาติบอกว่าเดือนต่อๆไปก็จะกำหนดประเด็นมาแลกเปลี่ยนกันเช่นนี้อีก
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#kmสพท.นนทบุรีเขต1

หมายเลขบันทึก: 59012, เขียน: 13 Nov 2006 @ 09:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

น่าจะลองให้แต่ละ รร. นำเสนอเรื่องเล่า เรื่องราวของความสำเร็จเล็กในเรื่องนั้นๆ     และมีการจดบันทึกไว้    สำหรับให้คนที่ไม่ได้เข้าร่วมค้นดูได้     แล้วเมื่อ รร. อื่นเอาไปทดลองปรับใช้วิธีการนั้นและได้ผลดี ก็นำกลับมาเล่าอีก     วนเป็นวัฏจักรเรื่อยไป

เน้นการเรียนรู้จาก success stories ครับ

วิจารณ์