นักการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม

 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
 • ศีล 5 ในการดำรงชีวิต
 • ไม่รับสิ่งของหรือสินบนจากผู้อื่น
 • มีจิตอาสา
 • มีความประพฤติดี
 • พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย
 • ไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าให้แก่ผู้อื่น
 • เสียสละเพื่อส่วนรวม
 • ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น
 • ยึดถือความถูกต้อง
 • รักษาความลับข้อมูลในองค์กร
 • อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน apich_iceความเห็น (0)