ตำราชีวิต ความเครียกของผู้ปกครองในกลุ่มเด็กออทิสติก


สวัสดีคะ ในวันนี้ดิฉันอยากแบ่งปันข้อมูล ความรู้ที่ดิฉันสนใจ จากงานวิจัยหลายฉบับและประสบการณ์ของดิฉันจากการที่ได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลเฉพาะทางเด็กแห่งหนึ่ง ในเรื่อง "ความเครียกของผู้ปกครองในกลุ่มเด็กออทิสติก"

ดิฉันมีความสนใจในหัวข้อนี้เนื่องจากดิฉันได้นึกสงสัยและสังเกตเห็นสีหน้า ท่าทางของผู้ปกครองในกลุ่มเด็กพิเศษที่มารับบริการกับพี่ๆนักกิจกรรมบำบัด เมื่อตอนที่ดิฉันได้รับมอบหมายไปสังเกตพฤติกรรมของน้องและขอประวัติของน้องเพื่อนำมาเป็นกรณีศึกษาส่งอาจารย์ และดิฉันได้มาโอกาสสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ทำให้ดิฉันได้รู้สึกถึงความกังวลของผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็ก ดิฉันจึงอย่างหาข้อมูลเพื่อศึกษาความเครียดของผู้ปกครองและแนวทางการการจักการกับความเครียดนั้นคะ

ขอบคุณรูปภาพจาก http://brisbanemindfulness.com/when-the-caregivers...

1. PEOP Interaction

Person

ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นออทิสติก

ช่วงวัยของผู้ปกครองเด็กนั้นมีได้ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นถึงวัยสูงอายุ

เกิดอาการเครียด ซึมเศร้า ไม่สามารถรับมือกับอาการของเด็กได้

Environment

ปัจจัยภายในผู้ปกครองความเครียด(จากบทความ ความเครียดผู้ปกครองสัมพันธ์กับทักษะทางสังคมของเด็ก หากเด็กมีทักษะทางสังคมดี ผู้ปกครองจะมีความเครียดน้อย) ความคาดหวังต่อตัวเด็ก และความท้อแท้ เหนื่อยล้า

ปัจจัยภายนอกผู้ปกครอง สังคม สิ่งแวดล้อม ครอบครัว ญาติ ที่มองมายังตัวเด็กและผู้ปกครอง

O = Occupation

ในงานวิจัยเปรียบเทียบกิจกรรมการรักษาแบบ NDBIs intervention (Naturalistic developmental behavioral intervention) คือการให้การบำบักรักษาในขั้นแรกๆของการพัฒนา (early development)เน้นการพัฒนาตามลำดับพัฒนาการของเด็ก ร่วมกับใช้วิธีการทางพฤติกรรมและการให้ความร่วมมือของผู้ปกครองในการฝึกเด็ก

เปรียบเทียบกับ Community Comparison group คือการบำบัดรักษาโดยให้สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างเดียวร่วมกับความร่วมมือของผู้ปกครองในการฝึกเด็กในสิ่งแวดล้อมชุมชน

P =Performance

ในกลุ่มเด็กที่ได้รับการบำบัดแบบ NDBIs มีการเพิ่มทักษะการสื่สารมากกว่ากลุ่มเด็ก comparison group ในระยะเวลาทดลอง 12 สัปดาห์ เด็กเกิดทักษะการปรับตัว ความรู้คิด การสื่อสาร พบพฤติกรรมขัดขวางและระดับความรุนแรงน้อยลง มีการพัฒนาตามพัฒนาการ

ในกลุ่มผู้ปกครองที่เด็กได้รับการบำบัดแบบ NDBIs ยังใช้การบำบัดกับเด็กยาวนานกว่ากลุ่มผู้ปกครองที่กลุ่มเด็ก comparison group ในระยะเวลาทดลอง 12 สัปดาห์ และให้ความร่วมมือใน parent-mediated intervention คือการที่ผู้ปกครองฝึกน้องด้วยตนเองที่บ้านได้

ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความเครียด อาการซึมเศร้าลดลง และสามารถรับมือกับเด็กได้มากขึ้น

2. Evidence Based Practice Levels

  • 1.Impact of a behavioral sleep intervention on symptoms and sleep in children with attention deficit hyperactivity disorder, and parental mental health: randomized controlled trial

เป็นงานวิจัยสุ่มสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ปกครอง จัดเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือระดับ 1 (level of evidence A ) เป็นหลักฐานที่มีการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควมคุมที่มีคุณภาพ

  • 2.Parent-mediated intervention versus no intervention for infants at high risk of autism: a parallel, single-blind, randomised trial

เป็นงานวิจัยสุ่มสำรวจการที่ในกลุ่มผู้ปกครองที่มีแนวทางการดูแลและไม่มีแนวทางการดูแลเด็กทารกที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นออทิสติก จัดเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือระดับ 1 (level of evidence A ) เป็นหลักฐานที่มีการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควมคุมที่มีคุณภาพ

  • 3.Preliminary Effectiveness of Project ImPACT: A Parent-Mediated Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder Delivered in a Community Program

เป็นงานวิจัยศึกษาผลกระทบขั้นต้นของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กแบะมีแนวทางการดูแลในชุมชน จัดเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือระดับ 3 (level of evidence C ) เป็นหลักฐานที่มีการศึกษาแบบมีกลุ่มควมคุมที่มีคุณภาพ

  • 4.Caregiver Strain and Sensory Features in Children With Autism Spectrum Disorder and Other Developmental Disabilities
  • เป็นงานวิจัยศึกษาความเครียดของผู้ดูแลในเด็กออทิสติกและโรคทางพัฒนาการอื่นๆ จัดเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือระดับ 3 (level of evidence C ) เป็นหลักฐานที่มีการศึกษาแบบมีกลุ่มควมคุมที่มีคุณภาพ

3. Knowledge Management& Media of Occupational Therapy

  • .Therapeutic use of self

เป็นการใช้ตัวเองเป็นสื่อในการรักษาเด็ก เช่นการที่เราเข้าไปเล่นกับเด็กพร้อมกับการสอนให้เด็กเล่นแบบมีเป้าหมายและค่อยควบคุมพฤติกรรมของเด็กระหว่างทำกิจกรรมหรือหากเป็น A Parent-Mediated Intervention ที่ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ฝึกและบำบัดเด็ก ผู้ปกครองอาจต้องค่อยควมคุมพฤติกรรมเด็กอยู่ตลอดๆเพื่อให้ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงและเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้นในทุกๆสถานการณ์

  • 2.Therapeutic Relationship

สัมพันธภาพระหว่างผู้บำบัดกับเด็กและผู้ปกครอง ให้เกิดสัมพันธภาพทีดีต่อกันเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและมีแนวทางการรักษา ดูแลเด็กไปในทางเดียวกัน และที่สำคัญทำให้ผู้ปกครองกล้าพูดคุยถึงปัญหาที่พบเจอเพื่อที่จะช่วยกันหาแนวทางการแก้ไข

  • 3.Activity analysis

เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมหนึ่งๆก่อนที่จะให้เด็กหรือแนะนำต่อผู้ปกครองในการนำไปใช่ต่อ การวิเคราะห์กิจกรรมนี้เพื่อให้ได้กิจกรรมการรักษาที่เหมาะสมกับตัวเด็กและเกิดประโยชน์ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้มากที่สุด

  • 4.Teaching and Learning process

การสอนทั้งตัวเด็กในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการสอนผู้ปกครองในการรับมือ ดูแลเด็กที่บ้านเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถรับมือกับปัญหาของเด็กได้อย่างเหมาะสม และยังมีการแนะนำผู้ปกครองถึงวิธีการคลายเครียด การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถปรกอบกิจวัติประจำวันได้อย่างปกติสุข

  • 5.Environment modification

เป็นการปรับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กที่อาจทำให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่มาเหมาะสมและทำให้เด็กวอกแวกง่ายในทั้งการฝึกกับผู้บำบัดและการแนะนำในผู้ปกครองปรับสิ่งแวดล้อมที่บ้านด้วย


4. Knowledge Translation Occupational Therapy process

สร้างสัมพันธภาพ กับทั้งตัวเด็กและผู้ปกครอง

การสัมภาษณ์เพื่อข้อมูลในปัญหาของเด็กและผู้ปกครอง สอบถามความต้องการของผู้ปกครอง

การสังเกต การจัดการกับตัวเด็กของผู้ปกครอง

การบำบัดรักษาเด็กและการให้แนวทางการฝึกเด็กที่บ้าน


5. Implication & Application

จากการศึกษาครั้งนี้ทำในได้ทราบถึงความเครียด ความกังวล ของผู้ปกครองในเด็กออทิสติก โดยที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญในด้านทักษะทางสังคมของเด็กโดยดูการความเครียดที่มีมากเมื่อเด็กใช้ทักษะทางสังคมไม่ได้ และพบว่าหากเราแนะนำวิธีการที่ผู้ปกครองสามารถฝึกและรับมือกับเด็กได้จะเป็นผลดีที่ทำให้ความเครียดของผู้ปกครองลดลงและการที่เด็กจะพัฒนาได้ดีขึ้นนั้นก็ต้องได้รับความร่วมมือของผู้ปกครองอย่างมาก

ซึ่งวิธีการที่ใช้ในการบำบัดเด็ดในแตกละคนก็จะแตกต่างกันไปตาม อายุของเด็ก พฤติกรรม พัฒนาการ ระดับสติปัญญา เป็นต้น

ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.capeabilities.org/our-services/cape-abilities-homestead-center/

อ้างอิง

Anne V. Kirby, Tamira J. White, and Grace T. Baranek. Caregiver Strain and Sensory Features in Children With Autism Spectrum Disorder and Other Developmental Disabilitie. AMERICAN JOURNAL ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES 2015, Vol. 120, No. 1, 32–45

Harriet H., Emma S.s, Fiona M.,Bibi G., Daryl E., Sonia K., Frank O. Impact of a behavioral sleep intervention on symptoms and sleep in children with attention deficit hyperactivity disorder, and parental mental health: randomized controlled trial. BMJ2015;350:h68doi:10.1136/bmj.h68(Published20January2015)

Jonathan G., Tony C., Andrew P., Ming W., Mayada E., Vicky S., Carol T., Janet M., Rhonda B., Teodora G., Emily J., Clare H., Rachael B., Mark H J., and the BASIS team. Parent-mediated intervention versus no intervention for infants at high risk of autism: a parallel, single-blind, randomised trial. THELANCETPSYCH-D-14-00405. 15-Jan-15

Nicole A. S., Aubyn S., Lauren F. Preliminary Effectiveness of Project ImPACT: A ParentMediated Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder Delivered in a Community Program. J Autism Dev Disord DOI 10.1007/s10803-015-2376-y

คำสำคัญ (Tags): #กิจกรรมบำบัด#asd
หมายเลขบันทึก: 589608เขียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2015 00:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 พฤษภาคม 2015 20:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี