ท้องฟ้าจำลองร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 มีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ซึ่งตั้งอยู่ ณ 32 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท เทศบาลบ้านนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 จัดว่าเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดอีกแห่งหนึ่งที่ควรไปศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้

เพราะเป็นสถานที่ที่รับผิดชอบให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อเข้าไปในอาคารแสดงท้องฟ้าจำลองแล้วก็จะมีเก้าอี้อย่างดีแบบในโรงภาพยนต์ให้นั่งชมการบรรยายเกี่ยวดาราศาสตร์

ส่วนอาคารจัดแสดงนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์จะอยู่อีกอาคารหลังหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีการทดลองอุปกรณ์นั้น ๆ ด้วยตนเอง

จึงจัดได้ว่าศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นอีกสถานที่หนึ่งให้ควรไปศึกษาดูงาน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)