๑๑๙.การวัดและประเมินผล ๗ : วิธีการประเมินแบบต่างๆที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินในชั้นเรียน

บันทึกที่ ๑๒๐ : การวัดและประเมินผล ๗ : วิธีการประเมินแบบต่างๆที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินในชั้นเรียน


........การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียน ซึ่งการวัดและประเมินผลจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน นับตั้งแต่ ก่อนการเรียนการสอน ระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน ครูผู้สอนจำเป็นต้องเลือกใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้นี้ไปใช้ในการการพัฒนาการของผู้เรียนดูความก้าวหน้า จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง รวมถึงนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงวิธีการสอนของครู

........สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๓) ได้เสนอแนะวิธีการประเมินแบบต่างๆที่ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินในชั้นเรียน มีดังต่อไปนี้

๑.การสังเกตพฤติกรรม

๒. การสอบปากเปล่า

๓. การพูดคุย

๔. การใช้คำถาม

๕. การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journal)

๖. การประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment)

๗. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio assessment)

๘. การวัดและประเมินด้วยแบบทดสอบ

๙. การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด (Attitude)

๑๐. การประเมินสภาพจริง (Authentic assessment)

๑๑. การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student self-assessment)

๑๒. การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment)

........รายละเอียดของวิธีการและเครื่องมือวัดแต่ละประเภทนั้นผู้เขียนขอนำเสนอในบันทึกต่อๆไป

ข้อมูลจาก...

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๕๑ กรุงเพฯ : สพฐ.๒๕๕๓)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวัดและประเมินผลความเห็น (3)

มาติดตามด้วยความสนใจ ขอบคุณมากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์นงนาท สนธิสุวรรณ

ที่ติดตามอ่านและให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ต้น

ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ