ชีวิตที่พอเพียง ๒๓๙๗. อนาคตประเทศไทย


ในการสัมมนาของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "ยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก" ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่องอนาคตประเทศไทย น่าฟังมาก ผมได้ขออนุญาตท่านนำมาเผยแพร่ โดยดู PowerPoint ที่นี่ พร้อมกับฟังเสียงบรรยาย ที่นี่ เสียงบรรยายของท่านอยู่หลังการกล่าวเปิดของอธิการบดี และของผม

ผมเห็นด้วยกับ ดร. สมเกียรติ ว่าประเทศไทยมีนโยบายที่ผิด หรือสวนทางกับที่ควรจะทำ ในเรื่องนโยบายคนเข้าเมือง ที่ส่งเสริมแรงงานราคาถูกเข้าประเทศ แทนที่จะส่งเสริมคนมีความรู้มีเงินลงทุนเข้าประเทศ อย่างในประเทศรายได้สูงอื่นๆ และผมเห็นด้วยกับข้อเสนอการเลือกทางเลือกที่สาม โดยค่อยๆ ก้าวเข้าทางเลือกที่สอง ผ่านไปยังทางเลือกที่สาม โดยที่ในทางปฏิบัติ มีรายละเอียดมากมาย

ดร. สมเกียรติวิจารณ์ว่า นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ – Special Economic Zone) ที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้แรงงานราคาถูก ของประเทศเพื่อนบ้านเป็นนโยบายที่ผิด นอกจากจะดึงประเทศให้ย่ำเท้าอยู่กับอุตสาหกรรมการผลิต ระดับล่าง ที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือแล้ว ยังจะชักนำให้เกิดการค้ามนุษย์ และความเสื่อมเสียศีลธรรมอื่นๆ ที่นำไปสู่การถูกกีดกัน ทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งผมคิดประสาคนไม่มีความรู้ว่า นั่นคือโจทย์วิจัย ว่าเราจะได้ข้อดีของ SEZ โดยป้องกันหรือขจัดข้อเสีย หรือความเสี่ยง ได้อย่างไร

ไม่ว่าจะเลือกทางไหน คุณภาพของพลเมืองเป็นเรื่องสำคัญที่สุด


วิจารณ์ พานิช

๒๔ มี.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)