กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21 ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์ (The Globalization) ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตของคนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก(แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 19) การพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดีที่มีความสามารถในการดำเนินชีวิตและมีความสุขในยุคใหม่ได้นั้น ครูผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับ บริบทของสังคมยุคใหม่และเหมาะสมกับผู้เรียนยุค Gen Z ซึ่งมีคุณลักษณะและนิสัยแตกต่างจากคนรุ่นก่อน รูปแบบการเรียนการสอนใหม่จึงมุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนรู้และการบูรณาการกระบวนการระหว่างเนื้อหาสาระและสมรรถนะของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ และทัศนคติที่ดี ซึ่งผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง(ไม่ได้มุ่งแต่ความรู้ในเนื้อหาสาระเท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง) หากครูมีกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวมาแล้วก็คงจะสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใหม่ให้การศึกษาไทยสามารถยกระดับคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ความเห็น (0)