เก็บเกี่ยวผลผลิตที่กำแพง

ลผลิตแปลงมันสำปะหลังที่ขาณุ -วังชะพลู แปลงผู้ใหญ่ ปลูก 30 พค 57 เก็บเกี่ยว 3 เมย 58 แปลงให้น้ำหยด

พันธุ์ ผลผลิต(ตัน/ไร่) แป้ง
R72 4.86 17.1
R7 4.20 20.0
R11 2.67 22.9
R 86-13 4.88 27.1
CMR43-08-89 6.23 15.0
R9 4.58 23.0
HB80 4.62 21.5
KU 50 4.43 19.0

แปลงลาดเทไปทางขวาเล็กน้อย รายการพันธุ์จากซ้ายไปขวา ทำให้ต้นมันสำปะหลังทางด้านล่างหัวใหญ่มาก เจ้าของแปลงบอกเกี่ยวกับการให้น้ำว่าทำให้สม่ำเสมอยาก ปุ๋ยก็ไม่ตรงเวลา เพราะช่วงนั้นฝนมากพอดี เห็นได้ว่าบริเวณที่น้ำถึงจะเติบโตได้ดีลงหัวใหญ่ แสดงว่าพันธุ์นั้น ๆ ยังมีศักยภาพในพื้นที่นี้ แต่พันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตที่ไม่ดีมาก แม้แป้งจะดีมากอยู่ก็ตาม ฤดูปลูกปีนี้ปลูกได้ช้า อากาศร้อนมาก ๆ ท่อนพันธุ์ตายมากต้องซ่่อม ปลูกเช้าตาย ปลูกบ่ายรอด ต่อไปในพื้นที่นี้พันธุ์ระยอง 11 มีปัญหาแน่นอน พันธุ์ที่น่าจะมาทดแทนได้เลยคือ ระยอง 86-13 เพราะแป้งโดดเด่นมาก แต่ถ้าอยากได้ผลผลิตดีด้วยต้องเลือช่วงเวาลปลูกและเก็บเกี่ยวให้เหมาะสม แปลงนี้ที่เห็นผผลิตแป้งต่ำส่วนหนึ่งมากจาก เก็บหลังจากฝนตก คือมีฝนตก 22 มีนาคม มากพอสมควร ซึ่งหลายแปลงก็อาศัยจังหวะนี้ปลูกมันฤดูใหม่


อีกแปลงที่ลานมันเปาะสวอง ดินดีมากลึกและระบายน้ำดี ปลูกก่อนแปลงนี้ ประมาณ 3 สัปดาห์ ผลผลิตสูงกว่าการไม่ให้น้ำและให้น้ำ ไม่ค่อยแตกต่างกัน ระยอง 72 ผลผลิตสูงมาก 9 ตัน แป้ง ระยอง 86-13 โดดเด่น ทั้งแปลงให้น้ำและไม่ให้น้ำ การให้น้ำทำให้%แป้งน้อยกว่าแปลงที่ไม่ให้น้ำในพันธุ์เดียวกัน

การลงทุนเรื่องน้ำ เกษตรกรตัดสินใจเร็ว ถ้าเราเข้าในในพื้นทั้ปลูกมันสำปะหลังเขตนี้จะเป็นมีมากทั้งน้ำหยดและมินิสปริงเกอร์ ทั้งที่บทสรุปเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ มันสำปะหลังความเห็น (0)